X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
چهارشنبه 10 مرداد 1386

بله اتفاقن نیستم

بیشتر  گوش به زنگ ام نباشید

من سکه ای برای ارتباط پس نینداخته ام

برای همین گوش ام بدهکاری

 .... نمی شناسدتان

زنده هم که بودم جواب شما نبودم 

انسانی..............بودمِ؛ نبودم؟

سنگی...............بودم؛ نبودم؟

آنقدر تند تند مرا دوانده اید

که حتی خودم را جا گذاشته ام

چه کنم شما که نیستم

دستم  هم در ادامه ی دستها به هوا نبود

تازه از سنگسار برگشته ام

برگشته ام  

این بهشت شما هم، سوارم نمی کند

زده ام به راهی که گردنه به گردنه کج نمی شود

اهل هیچ صراط ادامه داری نیستم

توی این تابوت

خیلی شانس بیاورم

از یاد خواهم برد

"از کجا آمده ام آمدن ام بهر چه بود؟"